Future Music Oregon

The Summer Academy of Electronic Music

More information coming soon

Alumni/ae

2010

Zhao Xiaoyu, Gong Li, Shi Xiaolong, Li Yiyang, Liu Yaqiu, Qi Yutong, Zhu Xi, Sun Hao, Zhu Shijia

2011

Liu Mengyao, Wang Hefei, Feng Jinshuo, Wu Tong, Jiang Chaoqian, Yang Siqi, Xie Hanbing, Li Qiuxiao, Qiao Yang, Sun Yuming, Wang Gong