Display Interlinear Lines:   Best viewed with Firefox 3

Text Title: Ol-disi (District commissioner)

This story was originally published in Stephen Ole-Sankan's book "Intepen e Maasai", written in a Swahili-based orthography. It was translated and retranscribed to represent tone and all 9 vowels by Leonard Kotikash in approximately 1999, with the assistance of Cynthia Schneider, and together they did a preliminary interlinear analysis. It was transfered into a "NewTone" orthography (writing Downstep High with a level bar over the vowel, and Low with no mark) by Doris Payne in August 2008. The current interliner analysis was done by in Toolbox (and redone in FieldWorks), by Doris Payne. We are grateful to Norbert Rennert for his generous help with formatting.

paragraph 1.

1.1.

001
Óre
óre
óre
DISCN
conj
DISCN
 
OBL
prep
in
prep
ɔlárî
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
árî
árî
year.NOM
n
year
n
lɛ́
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛ́
ɛ́
PSR
PosPart
of
PosPart
1946
nɛ́ārɨ̄
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ār
ar
kill
v.prog
-ɨ̄
-ɨ́
PASS
v:Any
he was killed
v
oldísí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
dísí
dísí
DC.ACC
n
D.C.
n
kitók
kitók
kitók
big.ACC
adj
big
adj
lɛ́
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛ́
ɛ́
PSR
PosPart
of
PosPart
ɛnkárɛ́
ɛn=
ɛn=
F.SG
GEN
árɛ́
árɛ́
water.ACC
n
water
n
Nárɔ́k
n-
n-
REL.F
v>n
a-
a-1
FSG.REL.NOM
v:Any
rɔk
rɔk
be.black
v.s
that is black
n
OBL
prep
in
prep
ɔlmʉ́nanda
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉ́nanda
mʉ́nanda
marketplace.NOM
n
marketplace
n
lɔ́ɔ̄
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɔ́ɔ̄
ɔ́ɔ̄
PL.PSR.NOM
PosPart
of
PosPart
ilóítai
il=
ɨl=
M.PL
GEN
óítai
Óítai
Loita
n
Loita
GEN
OBL
prep
in
prep
Mórijo
Mórijo
Mórijo2
Morijo.NOM
n
Morijo
n
,

Free translation: In the year of 1946 a senior Narok District Commissioner was killed in the marketplace within the Loita people in Morijo
Notes: THIS STORY HAS BEEN COMPLETELY TONE-CHECKED.

paragraph 2.

2.1.

002
náa
náa
náa1
and
conj
and
conj
ɔlmʉ́rráni
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉ́rráni
mʉ́rráni
warrior.ACC
n
warrior
n
apá
apá
apá
before
adv
before
adv
lɛ́
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛ́
ɛ́
PSR
PosPart
of
PosPart
Séntéú
Séntéú
Séntéú
Senteu
n
Senteu
n
nɨnyɛ́
nɨnyɛ́
nɨnyɛ́
3SG.ACC
pro
he
pro
ótaará
ó-
ɔ́-
MSG.REL.NOM
v:Any
ta-
tV-
PF
v:Any
ar
ar
kill
v.prog
-á(k)
PF
v:Any
had killed
v
ɨlɔ
ɨlɔ
ɨlɔ̂
that.MSG.NOM
dem
that
dem
dísí
dísí
dísí
DC.ACC
n
district commissioner
n
ojî
o-
o-
MSG.REL.ACC
v:Any
j
jo
say
v.prog
-i
-ɨ́
PASS
v:Any
-^
-[F]
PL
v:Any
called
v.prog
Major
Major
Major
Major
n
Major
n
Grand
Grand
Grand
Grand
n
Grand
n
.

Free translation: and it was the warrior son of Senteu who killed that DC called Major Grand.

paragraph 3.

3.1.

003
Náa
náa
náa1
and
conj
and
 
ɔlkɨ́tɛ́ŋ
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
lɛnyɛ́
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛnyɛ́
ɛnyɛ́
3SG.POSS.ACC
pn.pro
his
pn.pro
apá
apá
apá
before
adv
before
adv
etoórrote
e-
ɛ̀-
3
v:Any
to-
tV-
PF
v:Any
órr
orr
fight.over
v
-ote
-ote
MID.PF.PL
v.prog:(Pl.Number)
had fight over
v

Free translation: And they fought over his bullock

paragraph 4.

4.1.

004
ɛshɔmɔ́
ɛ-
ɛ̀-
3
v:Any
shɔmɔ́
shɔmɔ́
go.PF
v.pf
he went
v.pf
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
that.MSG.NOM
dem
that
dem
disí
disí
disí
D.C.NOM
n
district commissioner
n

Free translation:  ‎the DC went

paragraph 5.

5.1.

005
aɨbʉ́ŋ
a-
a-2
INF.SG
v:Any
ɨbʉ́ŋ
ɨbʉ́ŋ
seize
v.prog
to seize
v.prog
ɨlmɔ́ŋɨ́
ɨl=
ɨl=
M.PL
GEN
mɔ́ŋɨ́
mɔ́ŋɨ́
oxen.ACC
n
oxen
n
lɛnyɛ́nā
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛnyɛ́nā
ɛnyɛ́nā
3PL.PSD+3SG.PSR.ACC
pn.pro
his
pn.pro
OBL
prep
by
prep
engólon
en=
ɛn=
F.SG
GEN
gól
gol
be.hard
v.s
-on
-an
NMLZ.STATE
v.s>n
force
n

Free translation:  ‎to take his oxen by force
Notes: ATR originally checked as ɨlmóŋí 'oxen'.

paragraph 6.

6.1.

006
alotú
a-
a-2
INF.SG
v:Any
lot
lot
go
v.prog
-ʉn
TOWARDS
v.prog>v.dir
come
v.dir
amɨ́r
a-
a-2
INF.SG
v:Any
mɨ́r
mɨr
sell
v.prog
sell
v.prog
OBL
prep
in
prep
ɔlmʉ́nanda
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉ́nanda
mʉ́nanda
marketplace.NOM
n
marketplace
n
OBL
prep
in
prep
Mórijo
Mórijo
Mórijo2
Morijo.NOM
n
Morijo
n
Lóíta
Lóíta
Lóíta
Loita.NOM
n
Loita
n
.

Free translation:  ‎to come to sell them in the marketplace in Morijo Loita.

paragraph 7.

7.1.

007
Némétíī
né-
n[H]-2
CN
v:(Connective)
m-
m-
NEG
v:(NEG)
é-
ɛ̀-
3
v:Any
tíī
tii
be.at
v.s
he was not there
v.s
apá
apá
apá
before
adv
before
adv
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
that.MSG.NOM
dem
that
dem
mʉrraní
mʉrraní
mʉrraní
warrior.NOM
n
warrior
n
ɨna
ɨna
ɨ́nâ
that.FSG.ACC
dem
that
dem
kátá
kátá
kátá
time.ACC
n
time
n
peê
peê
peê
when
conj
when
conj
ɛɨbʉŋɨ́
ɛ-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨbʉŋ
ɨbʉŋ
grab
v.prog
-ɨ́
-ɨ́
PASS
v:Any
they were taken
v.prog
inkíshú
in=
ɨn=
F.PL
GEN
kíshú
kíshú
cattle.ACC
n
cattle
GEN
ɛnyɛ́nā
ɛnyɛ́nā
ɛnyɛ́nā
3PL.PSD+3SG.PSR.ACC
pn.pro
his
pn.pro
,

Free translation: And that warrior was not there when his cows were taken,

paragraph 8.

8.1.

008
etií
e-
ɛ̀-
3
v:Any
tií
tii
be.at
v.s
be at
v.s
nɨ́nyɛ
nɨ́nyɛ
nɨ́nyɛ
3SG.NOM
pro
he
pro
olpɨ́l
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
pûl
pûl
forest.ACC
n
forest
n

Free translation: he was in the forest

paragraph 9.

9.1.

009
aɨnɔsɨtá
a-
a-2
INF.SG
v:Any
ɨnɔs
ɨnɔs
eat
v.prog
-ɨtá
-ɨta
PROG
v.prog:Any
eating
v.prog
inkírí
in=
ɨn=
F.PL
GEN
kírí
kírí
meats.ACC
n
meats
n
OBL
prep
in
prep
entîm
en=
ɛn=
F.SG
GEN
tîm
tîm
forest.NOM
n
forest
n
.

Free translation: eating meat in the meat-camp.

paragraph 10.

10.1.

010
Óre
óre
óre
DISCN
conj
DISCN
 
peê
peê
peê
when
conj
when
conj
éníŋ
[L]-
[L]-
TEMP
v:(Connective)
é-
ɛ̀-
3
v:Any
níŋ
niŋ
hear
v.prog
he heard
v.prog
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
that.MSG.NOM
dem
that
dem
mʉrraní
mʉrraní
mʉrraní
warrior.NOM
n
warrior
n
ajó
a-
a-2
INF.SG
v:Any
jo
say
v.prog
say
v.prog
ɛɨbʉŋákɨ
ɛ-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨbʉŋ
ɨbʉŋ
grab
v.prog
-ák
-á(k)
PF
v:Any
-ɨ́
PASS
v:Any
they were grabbed
v
inkíshú
in=
ɨn=
F.PL
GEN
kíshú
kíshú
cattle.ACC
n
cattle
n
ɛnyɛ́nā
ɛnyɛ́nā
ɛnyɛ́nā
3PL.PSD+3SG.PSR.ACC
pn.pro
his
pn.pro

Free translation: When that warrior heard that his cows were taken,

paragraph 11.

11.1.

011
népūkū
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
pūkū
pūkū
emerge
v.dir
he emerge
v.dir
aló
a-
a-2
INF.SG
v:Any
lot
go
v.prog
go
v.prog
asʉ́j
a-
a-2
INF.SG
v:Any
sʉ́j
sʉj
follow
v.prog
follow
v.prog

Free translation:  ‎he went following them
Notes: 

paragraph 12.

12.1.

012
nɛ́ɨ́nɛpʉ
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨ́nɛpʉ
ɨnɛpʉ
find
v.dir
he find
v.dir
ɛtɛrɛwakɨ́
[L]-
[L]-
TEMP
v:(Connective)
ɛ-
ɛ̀-
3
v:Any
tɛ-
tV-
PF
v:Any
rɛw
rɛʉ
drive
v.prog
-ak
-á(k)
PF
v:Any
-ɨ́
-ɨ́
PASS
v:Any
they had been driven
v.prog
ɔlmʉnánda
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉnánda
mʉnánda
marketplace.ACC
n
marketplace
n
.

Free translation:  ‎and he found that they were taken to the marketplace.

paragraph 13.

13.1.

013
Óre
óre
óre
DISCN
conj
when
 
aké
aké
aké
just
adv
just
adv
peê
peê
peê
when
conj
when
conj
ɛbaɨkɨ́
[L]-
[L]-
TEMP
v:(Connective)
ɛ-
ɛ̀-
3
v:Any
ba
ba
reach
v.prog
-ɨkɨ́
-ɨkɨn
DAT
v.prog>v.dir
he reach
v.dir

Free translation:  ‎When he reached there,

paragraph 14.

14.1.

014
néjokí
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okí
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
he say to
v.dir
oldísí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
dísí
dísí
DC.ACC
n
district commissioner
n

Free translation: he told the DC

paragraph 15.

15.1.

015
"
Ɨncɔɔ́kɨ
ɨ-
ɨ-
2
v:Subj.Pro
ncɔɔ́
ncɔɔ́
give.IMP
v.prog
=kɨ
=kɨ
1SG.OBJ
pro-form
give
 
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
this.MASC.ACC
dem
this
dem
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
láí
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
áí
áí
my
pn.pro
my
pn.pro
obô
obô
obô
one.M.ACC
num
one.M.ACC
num

Free translation: "Give me this one bullock

paragraph 16.

16.1.

016
nɨ́yā
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɨ́-
ɨ-
2
v:Subj.Pro
ya
take
v.prog
you take
v.prog
ɨlkʉlɨ́kāɨ̄
ɨl=
ɨl=
M.PL
GEN
kʉlɨ́kāɨ̄
kʉlɨ́kāɨ̄
others.M.ACC
pn.indef
others
pn.indef
pɔɔkɨ́
pɔɔkɨ́
pɔɔkɨ́
all.ACC
quant
all
quant

Free translation: and take away the rest

paragraph 17.

17.1.

017
amʉ̂
amʉ̂
amʉ̂
because
conj
because
conj
kányɔ̄rr
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
nyɔ̄rr
nyɔrr
like
v.prog
I like
v.prog
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
this.MASC.ACC
dem
this
dem
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
láí
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
áí
áí
my
pn.pro
my
pn.pro
olêŋ
o-
o-
MSG.REL.ACC
v:Any
lêŋ
leŋ
be.plenteous
v.s
very
n.rel
sapúkī
sapúkī
sapúkī
big.PL.ACC
adj
big
adj
ɨmowuarák
ɨ=
ɨl=
M.PL
GEN
mowuarák
mowuarák
horn.PL.ACC
n
horns
n
."

Free translation: because I love this bullock with long horns very much."

paragraph 18.

18.1.

018
Néjokí
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okí
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
he say to him
 
oldisí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
disí
disí
D.C.NOM
n
district commissioner
n
,

Free translation:  ‎The DC told him,

paragraph 19.

19.1.

019
"
Máɨ́shɔ́
m-
m-
NEG
v:(NEG)
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
ɨ́shɔ́
ɨshɔ
give
v.prog
I cannot give
 
."

Free translation: "I cannot give you [the bullock]."

paragraph 20.

20.1.

020
Néítokí
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
ítokí
itoki
do.again
v.aux
he do again
 
ɔlmʉrraní
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉrraní
mʉrraní
warrior.NOM
n
warrior
n
ajokí
a-
a-2
INF.SG
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okí
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
say to him
v.dir
,

Free translation:  ‎The warrior told him again,
Notes: 

paragraph 21.

21.1.

021
"
Tɛnɨ́mɨ́kɨ́ndɨm
tɛ-
OBL
prep
nɨ́-
n[H]-1
CN
v:Any
mɨ́-
m-
NEG
v:(NEG)
kɨ́-
kɨ́-
INV
v:Subj.Pro
ndɨm
ɨdɨm
be.able
v.aux
If you are not able
 
aɨshɔ́ɔ
a-
a-2
INF.SG
v:Any
ɨsh
ɨshɔ
give
v.prog
-ɔ́ɔ
-áa
AWAY
v>v.dir
to give
v.dir
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
this.MASC.ACC
dem
this
dem
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
obô
obô
obô
one.M.ACC
num
one
num
,

Free translation:  ‎"If you are not able to give (me) this one bullock,

paragraph 22.

22.1.

022
náa
náa
náa1
then
conj
then
conj
kááɨ́dɨm
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
áá-
áá-
1sg>2sg
v:Subj.Pro
ɨdɨm
ɨdɨm
be.able
v.aux
I can to you
v.aux
aɨshɔ́ɔ
a-
a-2
INF.SG
v:Any
ɨsh
ɨshɔ
give
v.prog
-ɔ́ɔ
-áa
AWAY
v>v.dir
give
v.dir
kʉlɨ́kāɨ̄
kʉlɨ́kāɨ̄
kʉlɨ́kāɨ̄
others.M.ACC
pn.indef
others
pn.indef
móŋí
móŋí
móŋí
oxen.ACC
n
oxen
n
aáre
aáre
aáre
two.M.ACC
num
two
num
aná
aná
aná
or
conj
or
conj
okúni
okúni
okúni
three.M.ACC
num
three
num
láɨ́táwálunyíé
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
ɨ́tá-
ɨ́tV-
CAUSE
v>v
wál
wal
exchange
v.prog
-un
-ʉn
TOWARDS
v.prog>v.dir
-yíé
-íék
INST
v>v
exchange
v
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
this.MASC.ACC
dem
this
dem
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
láí
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
áí
áí
my
pn.pro
my
pn.pro
sapúkī
sapúkī
sapúkī
big.PL.ACC
adj
big
adj
imowuarák
i=
ɨl=
M.PL
GEN
mowuarák
mowuarák
horn.PL.ACC
n
horns
n

Free translation:  ‎I can give you two or three more bullocks that I will exchange for this bullock with long horns
Notes: 
Notes: 

paragraph 23.

23.1.

023
amʉ̂
amʉ̂
amʉ̂
because
conj
because
conj
ɔltáʉ́
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
táʉ́
táʉ́
heart.ACC
n
heart
n
láí
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
áí
áí
my
pn.pro
my
pn.pro
aké
aké
aké
just
adv
just
adv
ádútíé
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
dút
dʉt
choose
v.prog
-íé
-íék
INST
v>v
choose
v.prog
."

Free translation: because it's second to my heart."

paragraph 24.

24.1.

024
Óre
óre
óre
DISCN
conj
DISCN
 
aké
aké
aké
just
adv
just
adv
peê
peê
peê
when
conj
when
conj
eniŋ
[L]-
[L]-
TEMP
v:(Connective)
e-
ɛ̀-
3
v:Any
niŋ
niŋ
hear
v.prog
he hear
v.prog
oldisí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
disí
disí
D.C.NOM
n
district commissioner
n
ɨna
ɨna
ɨ́nâ
that.FSG.ACC
dem
that
dem
,

Free translation:  ‎When the DC heard about that,

paragraph 25.

25.1.

025
néjokí
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okí
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
he say to him
v.dir
:

Free translation: he told him:

paragraph 26.

26.1.

026
"
Máɨ́shɔ́
m-
m-
NEG
v:(NEG)
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
ɨ́shɔ́
ɨshɔ
give
v.prog
I cannot give
 

Free translation:  ‎"I cannot give it

paragraph 27.

27.1.

027
kámɨ̄r
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
á-
a-3
1SG
v:Subj.Pro
mɨ̄r
mɨr
sell
v.prog
I sell
v.prog
aké
aké
aké
just
adv
just
adv

Free translation:  ‎and I will sell it

paragraph 28.

28.1.

028
náa
náa
náa2
FOCUS
<Not Sure>
FOCUS
conj
iyíé
iyíé
iyíé
2.SG.ACC
pro
you
pro
amɨ́t
a-
a-2
INF.SG
v:Any
mɨ́t
mɨt
deny
v
deny
v
."

Free translation:  ‎to make you angry." [Lit: I will sell it just to deny you.]

paragraph 29.

29.1.

029
Nɛ́pɨ̄kɨ̄
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
pɨ̄k
pɨk
put
v.prog
-ɨ́
PASS
v:Any
It was put
 
ɔlkɨ́tɛ́ŋ
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
ɔlmʉnánda
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉnánda
mʉnánda
marketplace.ACC
n
marketplace
n
.

Free translation: The bullock was put into the marketplace.

paragraph 30.

30.1.

030
Óre
óre
óre
DISCN
conj
When
 
aa
aa
áâ
be
v.s
be
v.s
kéji
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-i
-ɨ́
PL
v:Any
they say
v.prog
tiátua
ti=
OBL
prep
átua
átua
inside.NOM
n.r
at inside
prep
ɔlmʉnánda
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
mʉnánda
mʉnánda
marketplace.ACC
n
marketplace
n
,

Free translation: When they were saying in the marketplace,

paragraph 31.

31.1.

031
"
Kóreê
kóreê
kóreê
where
pro-form
where
pro-form
ɔlɔpɛ́ny
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
ɔpɛ́ny
ɔpɛ́ny
owner.ACC
n
owner
n
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
ɛlɛ̂
this.MASC.ACC
dem
this
dem
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
kɨ́tɛ́ŋ
cow.ACC
n
ox
n
."

Free translation:  ‎"Where is the owner of this bullock?"

paragraph 32.

32.1.

032
néwūāpʉ̄
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
wūāp
wuap
snatch
v.prog
-ʉ̄
-ʉn
TOWARDS
v.prog>v.dir
he snatch
v.dir
aké
aké
aké
just
adv
just
adv
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
ɨlɔ̂
that.MSG.NOM
dem
that
dem
mʉrraní
mʉrraní
mʉrraní
warrior.NOM
n
warrior
n
eremét
e=
ɛn=
F.SG
GEN
rem
rem
pierce
v.prog
-ét
-ɛt
NMLZ.INST
v>n
spear
n

Free translation: That warrior snatched up his spear

paragraph 33.

33.1.

033
néŋor
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
ŋor
ŋor
stab
v.prog
he stab
v.prog
oldísí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
dísí
dísí
DC.ACC
n
district commissioner
n
ɔlɔɨlɨ́lāī
ɔl=
ɔl=
M.SG
GEN
ɔɨlɨ́lāī
ɔɨlɨ́lāī
shoulder.ACC
n
shoulder
n
ɛrɨ́shátá
ɛ=
ɛn=
F.SG
GEN
rɨ́sh
rɨsh
separate
v.prog
-átá
-átá
NMLZ.ACTION
v.prog>n
separating
n
ɔɔ́
PL.PSR.ACC
PosPart
of
PosPart
rónyi
rónyi
rónyi
shoulderblade.PL.ACC
n
shoulderblades
n
,

Free translation: he stabbed the DC between the shoulderblades

paragraph 34.

34.1.

034
néípūŋ
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
ípūŋ
ipuŋ
exit
v.prog
it exit
v.prog
erémet
e=
ɛn=
F.SG
GEN
rém
rem
pierce
v.prog
-et
-ɛt
NMLZ.INST
v>n
spear
n

Free translation: the spear passed through him

paragraph 35.

35.1.

035
nélo
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
lo
lot
go
v.prog
It go
v.prog
aunó
a-
a-2
INF.SG
v:Any
un
un
plant
v.prog
-a
MID.NPF
v:Any
plant
v.prog
OBL
prep
in
prep
ɛnkɔ́p
ɛn=
ɛn=
F.SG
GEN
kɔ́p
kɔ́p
earth.NOM
n
ground
n
,

Free translation: and it was pinned to the ground

paragraph 36.

36.1.

036
néjo
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
jo
jo
try
v.aux
try
v.aux
áló
[L]-
[L]-
TEMP
v:(Connective)
a-
a-2
INF.SG
v:Any
lot
go
v.prog
go
v.prog
,

Free translation: he tried to go,
Notes: 

paragraph 37.

37.1.

037
néjokí
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okí
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
say
v.dir
ɨláláshɛra
ɨl=
ɨl=
M.PL
GEN
áláshɛra
áláshɛra
brothers.NOM
n
brothers
n
lɛ́nyɛná
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛ́nyɛná
ɛ́nyɛná
3PL.PSD+3SG.PSR.NOM
pn.pro
his
pn.pro
:

Free translation: ‎ ‎and his brothers told him:

paragraph 38.

38.1.

038
"
Káji
káji
káji
where
pn.inter
where
 
naá
naá
náa2
FOCUS
<Not Sure>
FOCUS
dúóó
dúóó
dúóó
previous
adv
previous
adv
íntoki
í-
ɨ-
2
v:Subj.Pro
ntoki
itoki
do.again
v.aux
you do again
v.aux
aló
a-
a-2
INF.SG
v:Any
lot
go
v.prog
go
v.prog

Free translation: "Where are you going again now

paragraph 39.

39.1.

039
nɨ́ndɨpá
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɨ́-
ɨ-
2
v:Subj.Pro
ndɨp
ɨdɨp
finish
v.prog
-á(k)
PF
v:Any
you finish
v.prog
dúóó
dúóó
dúóó
previous
adv
previous
adv
esíáai
e=
ɛn=
F.SG
GEN
síáai
síáai
work.ACC
n
work
n
nɨ́ntáyīō
n-
n-
REL.F
v>n
ɨ́-
ɨ-
2
v:Subj.Pro
ntáyī
ntáyī
give.out
<Not Sure>
-á(k)
PF
v:Any
you give out
v
?"

Free translation:  ‎that you've finished the job you did?"

paragraph 40.

40.1.

040
Nɛ́ɨ́tashe
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨ́tashe
ɨtashe
stand.up
v.prog
He stand
 
OBL
prep
at
prep
íne
íne
íne
there.NOM
pro
there
pro

Free translation: So he stood there

paragraph 41.

41.1.

041
nɛ́ɨ́bʉ́ŋ
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨ́bʉ́ŋ
ɨbʉŋ
grab
v.prog
they grab
v.prog
ɨsɨ́kariní
ɨ=
ɨl=
M.PL
GEN
sɨ́kariní
sɨ́kariní
police.NOM
n
police
n

Free translation:  ‎and the police took him

paragraph 42.

42.1.

042
nɛ́yāɨ̄
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ya
take
v.prog
-ɨ̄
-ɨ́
PL
v:Any
They took him
v
áapuo
áa-
áa-1
INF.PL
v:Any
puo
puon
go.PL
v
go
v
áaɛn
áa-
áa-1
INF.PL
v:Any
ɛn
ɛn
tie
v
tie
v
.

Free translation: to be tied (jailed).

paragraph 43.

43.1.

043
Néíguɛnáreki
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
íguɛn
íguɛn
give.judgment
v.prog
-ár
-a
MID.NPF
v:Any
-ek
-íék
INST
v>v
-i
-ɨ́
PASS
v:Any
he was judged
 
,

Free translation: He was charged,

paragraph 44.

44.1.

044
néduŋokiní
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
duŋ
duŋ
cut
v
-okin
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
-ɨ́
PASS
v:Any
he was sentenced
v
enkigúɛ́na
enk=
ɛn=
F.SG
GEN
igúɛ́na
igúɛ́na
advice.ACC
n
decision
n
ɨncɛ́rɛ
ɨncɛ́rɛ
ɨncɛ́rɛ
that
COMP
that
COMP
,

Free translation: he was sentenced that

paragraph 45.

45.1.

045
kégorí
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
é-
ɛ̀-
3
v:Any
gor
gor
strangle
<Not Sure>
-ɨ́
PASS
v:Any
he will be strangled
v
,

Free translation: he will be hanged,

paragraph 46.

46.1.

046
néduŋokiní
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
duŋ
duŋ
cut
v
-okin
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
-ɨ́
PASS
v:Any
he was sentenced
v
siî
siî
siî
indeed
adv
indeed
adv
ɨltʉ́ŋáná
ɨl=
ɨl=
M.PL
GEN
tʉ́ŋáná
tʉ́ŋáná
people.ACC
n
people
n
lɛnyɛ̂
l-
l-
M.PSD
PSD:Any
ɛnyɛ̂
ɛnyɛ́
3SG.POSS.ACC
pn.pro
his
pn.pro
esíáná
e=
ɛn=
F.SG
GEN
síáná
síáná
number.ACC
n
number
n
ɔɔ́
PL.PSR.ACC
PosPart
of
PosPart
inkíshú
in=
ɨn=
F.PL
GEN
kíshú
kíshú
cattle.ACC
n
cattle
n
naáɨ́tayu
n-
n-
REL.F
v>n
aá-
aá-
FPL.REL.ACC
v:Subj.Pro
ɨ́tayu
ɨtayu
take.out
v.dir
that they remove
n.rel
naálakie
n-
n-
REL.F
v>n
aá-
aá-
FPL.REL.ACC
v:Subj.Pro
lak
lak
untie
v.prog
-ie
-íék
INST
v>v
that they pay
n.rel
oldísí
ol=
ɔl=
M.SG
GEN
dísí
dísí
DC.ACC
n
district commissioner
n

Free translation:  ‎and their people were told the number of cows to use to pay (lit: 'untie') for the DC

paragraph 47.

47.1.

047
néjokiní
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
j
jo
say
v.prog
-okin
-akɨn
DAT
v.prog>v.dir
-ɨ́
PASS
v:Any
they were told
v
ɨncɛ́rɛ
ɨncɛ́rɛ
ɨncɛ́rɛ
that
COMP
that
COMP
,

Free translation: They were told that

paragraph 48.

48.1.

048
kɛ́ɨ́táyu
k-
k[H]-
DSCN
v:(Connective)
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
ɨ́táyu
ɨtayu
take.out
v.dir
they take out
v.dir
inkíshú
in=
ɨn=
F.PL
GEN
kíshú
kíshú
cattle.ACC
n
cattle
n
íîp
íîp
íîp
hundred
num
hundred
n
ímîêt
ímîêt
ímîêt
five.
num
five
num
.

Free translation: they were to pay five hundred cows.

paragraph 49.

49.1.

049
Nɛ́pɨ̄kɨ̄
n-
n[H]-1
CN
v:Any
ɛ́-
ɛ̀-
3
v:Any
pɨ̄k
pɨk
put
v.prog
-ɨ́
PASS
v:Any
They were put
 
siî
siî
siî
indeed
adv
indeed
adv
ɨltʉ́ŋáná
ɨl=
ɨl=
M.PL
GEN
tʉ́ŋáná
tʉ́ŋáná
people.ACC
n
people
n
karantíni
karantíni
karantíni
quarantine.ACC
n
quarantine
n

Free translation:  ‎The people were cut off from the rest of the people

paragraph 50.

50.1.

050
nérrīpī
n-
n[H]-1
CN
v:Any
é-
ɛ̀-
3
v:Any
rrīp
rrip
guard
v.prog
-ɨ́
PASS
v:Any
they were guarded
v.prog
OBL
prep
for
prep
ɛnkatá
ɛn=
ɛn=
F.SG
GEN
katá
katá
time.NOM
n
time
n
náadɔ
n-
n-
REL.F
v>n
áa-
áa-2
FPL.REL.NOM
v:Subj.Pro
be.linearly.extended
v.s
that was long
n.rel
.

Free translation: for a long time.