Pinyin h

ha1
ha2
ha3
hai2 P
hai2 w
hai2
hai2 [
hai3 C
hai3
hai4
hai4 Q
hai4 n
han1 a
han1 s
han1
han1
han2
han2
han2
han2
han2
han2
han2
han2
han2
han3
han3 ^
han3
han4
han4
han4 I
han4 q
han4
han4
han4
han4
han4
han4 j
han4
han4
han4
han4 r
hang2
hang2
hang2 Y
hang2 M
hang2 q
hang2 s
hang2
hang4 J
hang4
hao1
hao1
hao2
hao2
hao2 |
hao2
hao2 j
hao2
hao2
hao3 D
hao4
hao4 D
hao4
hao4
hao4 _
hao4
hao4 B
hao4
hao4 q
hao4 r
hao4
hao4 j
hao4 M
hao4
he1
he1
he1 d
he2
he2 N
he2
he2 a
he2
he2 Q
he2 J
he2 j
he2
he2
he2
he2
he2
he2
he2
he2
he2
he2 W
he2
he2
he2
he2 I
he2
he2
he2 i
he2 }
he2
he2
he4
he4 d
he4
he4
he4
he4 q
he4
he4
he4
he4
he4 K
hei1
hei1 K
hen2
hen3 k
hen4
heng1
heng1
heng1 H
heng2 b
heng2 P
heng2
heng2
heng2
heng2
heng2 t
heng2 s
hong
hong1 F
hong1 I
hong1
hong1 c
hong2 G
hong2 O
hong2 ^
hong2
hong2
hong2
hong2
hong2
hong2 g
hong2 h
hong2
hong2 `
hong2
hong2
hong2 s
hong3
hong4
hong4
hou2
hou2 A
hou2
hou2
hou3
hou3
hou4
hou4
hou4
hou4 @
hou4
hou4
hou4
hu1
hu1
hu1
hu1
hu1
hu1
hu1 g
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2 @
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2
hu2 V
hu2
hu3 h
hu3
hu3
hu3
hu3
hu4
hu4
hu4 s
hu4
hu4
hu4
hu4
hu4
hu4 @
hu4
hu4 H
hu4
hu4
hu4
hu4
hua1
hua1
hua1
hua1
hua1 E
hua2 c
hua2
hua2
hua2
hua2 Q
hua2
hua2
hua2
hua2
hua2
hua2
hua4 c
hua4
hua4
hua4
hua4
hua4
hua4 `
hua4 r
hua4 b
hua4
huai2 j
huai2
huai2
huai2
huai2
huai2 l
huai2
huai4
huai4
huan
huan F
huan1
huan1
huan1 c
huan1
huan1
huan1 `
huan2
huan2 _
huan2
huan2
huan2
huan2
huan2 a
huan2
huan2 @
huan2
huan3 T
huan3
huan3
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huan4
huang
huang1 Q
huang1
huang1 r
huang1
huang2
huang2 r
huang2
huang2
huang2
huang2 c
huang2
huang2
huang2
huang2
huang2 H
huang2
huang2
huang2
huang3 y
huang3 Q
huang3
huang3 W
huang3
huang3
huang4 W
huang4
hui1
hui1
hui1
hui1 J
hui1
hui1
hui1
hui1
hui1 D
hui1 W
hui1 j
hui1 P
hui1
hui2 d
hui2
hui2
hui2 j
hui2
hui2
hui2 {
hui2
hui2
hui2
hui3
hui3
hui3
hui3
hui3
hui3 q
hui4
hui4
hui4
hui4 [
hui4 a
hui4 b
hui4 b
hui4 d
hui4
hui4
hui4 A
hui4
hui4 w
hui4
hui4 q
hui4 G
hui4
hui4 F
hui4
hui4 q
hui4
hui4
hui4
hui4 d
hui4
hun1
hun1
hun1
hun1
hun2
hun2
hun2
hun2
hun4
hun4
hun4
hun4
hun4
huo
huo2 a
huo2
huo2
huo2 z
huo3
huo3
huo4
huo4 f
huo4
huo4 l
huo4
huo4
huo4 n
huo4
huo4
huo4
huo4
hus2